Ohlédnutí za uplynulým obdobím podruhé

08.09.2014 21:08

  Vážení občané, jak bývá zvykem u všech politických stran či sdružení, na konci svého volebního období se předkládá voličům výčet toho, co se povedlo (a někteří zveřejní i to, co se nepovedlo) za jejich mandátu vybudovat. Jako první takto učinil pan starosta ve třetím čísle obecního zpravodaje (str.11) a nemá asi cenu toto opisovat (tento článek je také uveřejněn na obecním webu ZDE). Těší nás, že jsme byli součástí týmu, který se na většině věcí podílel a že řada uskutečněných věcí vznikla zásluhou našeho sdružení či někoho ze spolupracujících stran... Nejpodstatnější však ale je, že by nic z toho nemohlo vzniknout bez většinové podpory zastupitelů bez ohledu na to, ze které kandidátky pocházejí. Všem těm, kteří pro každou dobrou věc hlasovali, zajímali se o ní, či dokonce pomáhali se zajišťováním podkladů, chceme takto na začátku poděkovat a popřát jim úspěch v dalších volbách!

  I když konečné náklady některých uskutečněných akcí, především v první polovině tohoto období, byly zbytečně vysoké (a my toto považujeme za jeden z našich neúspěchů), celkově musíme říci, že se díky tomu opravdu Pozořice přiblížili úrovni okolních obcí. A o to tu především šlo. Vezmeme-li v úvahu, že v obecní kase z naspořených peněz v letech cca 2000-2007 na obnovu obce nezbylo v roce 2010 téměř nic a že městys splácí každoročně svůj úvěr za budování kanalizace, pak toho ani mnoho navíc vybudovat nešlo. Mohla se pouze udělat místo jedné věci nějaká jiná...

  Ve skutečnosti se toho ale udělalo ještě daleko víc - ale o tom se ze zcela prostých důvodů dočtete asi jen na těchto stránkách. Pro někoho šlo možná o věci nechtěné či nepřijatelné a pro někoho o zdánlivé maličkosti. Ale pro celou řadu obyvatel se však jednalo o velmi významné věci:

  • Informovanost občanů. Téměř 2 roky trvalo, než se podařilo prosadit zveřejňování zápisů z jednání obecní rady a zveřejňování projednávaných bodů na zasedání zastupitelstva (ty jsou v dnešní době dokonce občanům promítány i s podklady projektorem). Jinde věc zcela běžná se i v Pozořicích setkala s příznivým ohlasem a dnes jsou výpisy ze zasedání rady druhou nejčtenější rubrikou obecního webu.
  • Dětské hřiště a areál u Dělnického domu. Tyto prostory byly z velké části ze začátku budovány z vlastní iniciativy občanů, kterým nebyl tehdejší stav lhostejný. Díky mnoha odpracovaným hodinám a podpory sponzorů se podařilo postupnou výstavbou přesvědčit zastupitele, že Dělňák není odepsaný a že chceme, aby ožil... A nakonec oživl tak, jak čekal málokdo. Podobným způsobem se podařilo společně vybudovat i přírodní učebnu ve školní zahradě. 
  • Pozastavení méně důležitých projektů a přehodnocení investic. Shodou řady okolností byly v tomto období „zmrazeny“ některé projekty, které by si vyžádaly nemalé investice. Mezi takové řadíme suchý poldr, ekodvůr za vlečkou či třeba generální rekonstrukci Uličky. Díky tomu mohly být peníze využity na (podle nás) užitečnější věci, kterých ve spojením s dotacemi mohlo být takové množství. Za největší úspěch lze však bezesporu považovat odvrácení výstavby bioplynové elektrárny, jejíž výstavbu v Pozořicích připravovala obecní rada na konci svého volebního období v roce 2010. Více jsme o tom informovali ZDE.
  • V tomto volebním období se podařilo udělat i velký krok v oblasti ekologie. Především mohutnou výsadbou alejí i soliterů za podpory firmy Kentico, doplněním laviček a odpadkových košů se sáčky na psí výkaly. Podařilo se také dosáhnout likvidace obecní skládky za MŠ, vytvořenou pod názvem „sáňkovací kopec“. Ještě v tomto roce by na jejím místě měla vzniknout nová školní zahrada v přírodním stylu. Bohužel nejsou tyto aktivity vždy přijímány s povděkem a navíc se stávají i cílem řádění vandalů.
  • Prorodinná politika obce. I tato oblast má, pro nás zcela nepochopitelně, řadu odpůrců, i když je jejím úkolem podpora rodičů malých dětí a má nemalý vliv na posuzování obce nadřízenými orgány. Podařilo se (i přes zarputilý odpor některých) v budově radnice vybudovat z dotace Family Point a prosadit podání žádostí o dotace na dětská hřiště (u základní školy a na Oulehlách). Mnoha rodičům doslova „vytrhl trn z paty“ vznik Zařízení péče o děti spoluprací MC Človíček a ZŠ. Díky němu bylo postaráno o všechny Pozořické děti, které se již kapacitně „nevešly“ do mateřské školy. Díky lepší podpoře spolkové činnosti a také novému vedení ZŠ došlo v posledních letech ke vzniku nových spolků, kroužků a větší nabídce zájmových činností. O více než čtvrtinu se zvýšil počet kulturně-společenských akcí. Díky aktivitám našich členů se podařilo prosadit sloučení naší ZŠ a MŠ, což napomohlo především mateřské škole k operativnějšímu řešení mnoha svých problémů a obci ušetřilo postupně finance. Za velký úspěch považujeme dokončení projektu Bezpečná cesta do škol, kdy po instalaci retarderů došlo i na omezení vjezdu aut ke vchodu školy, odsunu parkovaných vozidel za tělocvičnu a navíc i k vybudování chodníku na ulici Holubická. K naší plné spokojenosti chybí už jen nedořešení přechodu dětí na křižovatce Malé Lipky – Holubická (řeší Dopravní inspektorát PČR) a katastrofální stav ulice Nová (bude vyřešeno v rámci Průtahu).
  • V neposlední řadě se podařilo dosáhnout postupného snižování mandatorních výdajů městyse, které v celorepublikovém průměru patří k těm vyšším. K tomu přispělo především rozhodnutí zastupitelstva neschvalovat investice do rozpočtu na další rok předem (to vedlo k jejich plnému proinvestování), ale jednotlivě rozpočtovým opatřením až po vysoutěžení ceny každé akce. Důslednější činností současného finančního výboru, který řadu položek „předurčených“ z minulosti nedoporučil ke schválení, se podařilo dosáhnout dalších úspor, díky nimž je více peněz na investiční akce.

  I když tento výčet končí, není ještě zdaleka úplný. Jedná se ale už opravdu o drobnosti, které jsou přínosem pro velmi omezenou skupinu obyvatel nebo mají vliv na zlepšení činnosti samotného úřadu. Ty, o nichž jsme se zmínili, mají ale podle nás bezpochyby vliv na to, že jsou už konečně POZOŘICE TROCHU JINÉ.

—————

Zpět