VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE POZOŘICE TROCHU JINAK

27.10.2012 15:23

V úterý 23. října proběhlo ve večerních hodinách další zasedání zastupitelstva, tentokrát však v trochu jiném kabátku. Dovoluji si konstatovat, že nejen já, jsem zaznamenala několik podstatných kroků posunujících naše veřejná zasedání správným směrem. V prvé řadě je třeba pochválit členy IT komise i ostatní, kteří se zasadili o promítání projednávaných materiálů na plátno tak, aby i přítomní občané z řad veřejnosti viděli, o čem konkrétně se jedná:(game) play game. Plátno je opravdu veliké, přehledné a sami občané tuto inovaci na konci zasedání ohodnotili velmi kladně'@-@ search me.

Za poslední rok, kdy jsem členem zastupitelstva, jsme měli poprvé všechny potřebné podklady k jednání zaslány včas, jak ukládá zákon, 7 dní před zasedáním1, za což je třeba pochválit pana starostu8-> day dreaming.

Přes velmi nabitý program a dlouhé jednání (19.00 – 24.00 hod), kterému ještě předcházelo hodinové jednání se zástupci Sivic o zádržné nádrži v lokalitě Lepky, měli především opoziční zastupitelé (p. Topinka a p. Oplatek) a zastupitelé KDU-ČSL (p. Filip) velmi přínosné, věcné a stručné připomínky a návrhy, které vždy zakončili formulováním usnesení a odhlasováním. Taktéž přítomní občané předkládali jasně formulované návrhy a názory, za jejichž přítomnost a aktivní podporu jim děkujeme~^o^~ cheer.

Další překvapivé plusy úterního jednání: nikdo nepokřikoval nadávky a sprostá slova<):) cowboy, nikdo z vedení obce nepospávalO:-) angel, nikdo opakovaně neodcházel po prásknutí dveřmi. Naopak, zastupitelé hýřili vtipem a dobrou náladou. Člověk chvílemi uvažoval, jestli sedí na správném místě:D big grin.

Nu, ale nebylo všechno růžové, i na tomto jednání se objevilo pár skvrn. Především jednání se zástupci Sivic (p. starostka, p. místostarosta a pracovní skupina) probíhalo s vyloučením veřejnosti v ledové atmosféře:(fight) fight, z které přímo čpěla arogantní nadřazenost hlavních představitelů naší obce, kteří ji dali jednoznačně najevo už jen svým usazením na „pódiu“ nad ostatními, mimo ten pomyslný kulatý stůl symbolizující rovnocenné jednání. A absolutní neochota vézt diskuzi či hlasování o návrzích obce Sivice na následném veřejném zasedání, a to všechno bez nabídnutí jakéhokoliv občerstvení, na stole nestála ani ta minerálka, jak při ostatních jednáních bývá zvykem![-( not talking

Druhá skvrna jednání, p. starosta i někteří zastupitelé považují poštu adresovanou zastupitelstvu za „spam“, který je třeba vytřídit, aby s tím zastupitelstvo nebylo snad obtěžováno? Především je absolutně zarážející skutečnost, že někteří zastupitelé nerozlišují mezi nemorálním anonymem sledujícím své zlomyslné úmysly?@_@? studying, které mají letět přímou dráhou do koše a mezi sděleními zoufalých občanů, slušně podepsaných, vkládajících do zastupitelstva svoji důvěru po problémech s černou skvrnou pozořického úřadu, nechvalně známou po celém širém okolí^O^||3 eat.

Úsměvný dovětek akce „velké šetření anonymu“ nabídla paní vedoucí kontrolního výboru, která nám s půl ročním zpožděním předložila zprávu o vyššími instancemi „nařízené“ kontrole v základní škole. Tedy v době, kdy snad už ani žádného rozumného člověka zajímat nemůže%*-{ down on luck…navíc se slovy „přísně tajné, nezveřejňovat!“ (…jak neskutečně si někteří lidé stále libují v komunistických praktikách). Celá záležitost vyvrcholila úpornou snahou přesvědčit všechny přítomné, že jí šetření bylo nařízeno radou a ona sama vlastně ani nechtěla. Na druhou stranu, poté, co ji na minulém zasedání její koaliční partneři nepomohli z toho ven, ba právě naopak, a její obrana působila na nestranné pozorovatele jako „vrchol arogance“, je naprosto pochopitelné, že přišla přirozená reakce, která „odpinkla“ celý problém z jejích beder zpět na něo|:-) catch.

Závěrem bych ještě chtěla dodat, že dle mého skromného názoru, by se veřejná zasedání měla konat častěji než doposud, tak aby u jednotlivých bodů programu byl  dostatek času k tomu, aby své připomínky mohl vyjádřit každý přítomný, který má zájem a nejednalo se při tom šest hodin v kuse, poněvadž většina zastupitelů i občanů jsou normálně pracující lidé a tento způsob je vyčerpávající…:-O surprise

                                                                                                    MJ;;) batting eyelashes

 

1) Zákon o obcích (§ 93):

§93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce[3b] obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

§93 (2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu[43] se informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.

§93 (3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

§93 (4) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

—————

Zpět