Z jednání PTJ – I.

21.02.2014 22:52

Co bylo či nebylo v loňském roce

 

   V roce 2013 se začíná mnoho věcí dávat do pohybu, což by asi každý z nás viděl rád průběžně každý rok. I když výměna na postu místostarosty přinesla i svá negativa, celkové zhodnocení loňského roku ukázalo, že pozitiva zjevně převládají. Je jasné, že pobyt zástupců dvou „názorových táborů“ na radnici sebou přináší i konfliktní situace, ale na druhou stranu tu máme mnohem lepší vzájemnou kontrolu činnosti Úřadu (pro koalici i opozici). Navíc vzniklá vzájemná „rivalita“ vedla k vyššímu výkonu uvolněných zastupců obce na jejímž konci je vše, co se vloni udělalo.

 

Naše zhodnocení všeho, co udělalo Pozořice TROCHU JINÉ v několika bodech podle toho, jak jsme je popisovali dne 6.4.2013:

- Zateplení budovy školy a výměna zdroje tepla. Stavba byla dokončena v prosinci 2013 a provázela jí řada technických i organizačních problémů. Výsledkem je ale reprezentativní vzhled objektu za cenu, kterou by si městys sám nemohl dovolit investovat, a kompletně nové vytápění v době, kdy původní náhle dosloužilo. Veřejnost tuto investici většinou ocenila, setkali jsme se jen s několika kritiky barevného řešení fasády. Nám se tento návrh zdál neotřelý a zajímavý a proto jsme pro něj také hlasovali.

- Izolace suterénních prostor školy. Proběhla současně se zateplením dle plánu a byla jeho nedílnou součástí, po níž bylo možné provést i terénní úpravy kolem budovy (letos zjara bude oseto trávou)

- Chodník Holubická od DPS do Malých Lipek. Máme velkou radost z toho, že se podařila alespoň tato část komunikace zrealizovat, především z důvodu lepší bezpečnosti chodců – školáků. Celou akci sice prodražilo přeložení kanalizace v této části obce, ale v budoucnu by nás to stejně neminulo. Navýšení těchto nákladů ale podstatně minimalizovala vysoutěžená cena realizace oproti původnímu rozpočtu.

- Dětské hřiště před ZŠ. Dokončení žádosti o dotaci na dětské hřiště u školy a po jejím přidělení i zajištění realizace na podzim bylo prvním počinem nového místostarosty. Toto moderní hřiště na místě s největší frekvencí dětí pod dohledem zaměstnanců školy i kamerového systému v naší obci opravdu chybělo a bez dotace bychom ho v této podobě nikdy nerealizovali.

- Zateplení budovy MŠ. Nabízená možnost získat dotaci i na fasádu MŠ byla zastupitelstvem přijata kladně a její rychlé vyřízení i realizace zajistila zhodnocení další budovy městyse. Navíc tato investice byla poměrně malá a tepelné úspory jsou, především na zadní přístavbě, velmi znatelné. Dlužno dodat, že při výběru barev nátěru projektantovi asi „ujela ruka“, nebylo nám umožněno z časových dvodů se k tomu vyjádřit a většině z nás se nelíbí.

- Oprava pláště Dělnického domu. Nabídka na realizaci s pomocí dotace tentokrát vyvolala větší diskusi, ale nakonec zastupitelstvo kývlo i na ní. Celkovou cenu podstatně zvýšila nutnost kompletní opravy střechy, bez níž by zateplení postrádalo smysl. Poměrně rychlá rekonstrukce této velké a členité budovy zachránila Dělnický dům před schátráním a vytvořila novou dominantu Pozořic. Řada lidí tuto proměnu přijala s povděkem, ale ozvalo se i mnoho kritických názorů na téma „Proč do toho strkáte peníze, když ani nemáte jasno, co s tím bude dál?“.

K tomu nám dovolte vyjádřit náš názor. Přes 20 let předchozí zastupitelstva nebyla schopna o osudu této budovy rozhodnout a přesto každoročně schvalovala statisícové částky na provoz a údržbu do rozpočtu. Dáte-li si tu práci a sečtete je všechny dohromady, zjistíte, že jde zdaleka o více peněz, než činí spoluúčast na této rekontrukci! Navíc, někdy je třeba napřed budovu opravit, aby o ní byl zájem, protože obráceně to dopodud nějak nefungovalo.

 

Z avizovaných plánů vloni se také řada věcí zrealizovat nepodařila:

- Rekonstrukce sociálních zařízení školy. Nebylo možné provést souběžně s rekonstrukcí opláštění, navíc je nutno toto realizovat mimo školní výuku. Proto bude prováděno letos, právě probíhá výběr dodavatele.

- Areál před základní školou. Bylo odloženo z více důvodů, po dobu stavebních prací ani nemělo smysl řešit. V současnosti se buduje nová odstavná plocha za tělocvičnou, posléze bude řešena dopravní situace.

- Poldr a Ekodvůr se v roce 2013 podařilo „úspěšně odsunout“ a (zatím) je nepovažovat za nejpotřebnější pro občany, jak tomu bylo ještě v roce 2012.

- Opravy havarijního stavu zídek a sesuvů (V Koutě, Úvoz) také neproběhly a pokud se neprovedou letos, hrozí vznik mnohem větších škod.

- Založení dětského hřiště na Oulehlách mělo být provedeno ze zrušených prvků původního hřiště u školy, ale herní prvky se ukázaly být v katastrofálním a nepoužitelném stavu. Zastupitelstvo tedy schválilo podání nové žádosti o dotaci na toto hřiště. V tomto případě ale máme pochybnosti o jeho využitelnosti (v porovnání s ostatními hřišti) a jeho zabezpečení proti vandalům apod.

- Postupná oprava menších komunikací podle pořadí zvoleného zastupitelstvem se asi konat jen tak nebude. Zastupitelé (a ani ne všichni) se vyjadřovali k návrhům velmi liknavě a teprve ke konci roku se podařilo sestavit jakýsi seznam. Ten však nebyl na žádném zasedání doposud ani projednán a tak není ani možné se věnovat realizaci rekonstrukce některé z nich.

 

Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět