Z jednání PTJ – I. část

24.03.2013 14:36

Co (ne)přinesly první dva roky

Kdybychom měli zhodnotit první dva roky naší účasti v zastupitelstvu, pak rok 2011 byl pro nás rokem seznamování s prací zastupitelstva, rady, výborů a komisí. Byl to čas strávený nad zákony, rozpočtem, regulativy a normami, s nimiž by měl být každý, kdo rozhoduje o dění v obci, minimálně seznámen. Pronikání do organizace a práce úřadu i chodu celé obce. V neposlední řadě také hledání společných cílů, zájmů a představ s ostatními zastupiteli a jejich uskupeními. Nutno přiznat, že mnoho věcí je ve skutečnosti mnohem složitější, než se každému z nás pozdávalo z pozice „řadového občana“, který navíc neměl možnost mnohé informace vůbec získat. Proto jsme se v tomto roce především snažili některé projekty z našeho pohledu podivné či nesmyslné přibrzdit a informace o tom, co se řeší i o práci zastupitelů zpřístupnit veřejnosti, tak aby se občané, kteří mají o dění zájem, mohli se vším seznámit a vyjádřit svůj názor.

Následný rok 2012 jsme ve snaze prolomit jakési informační embargo pokračovali, i když se zdaleka nepodařilo vše podle našich představ. Nicméně od října 2011 jsou na webu obce zveřejňovány výpisy z každého jednání rady, na jednáních zastupitelstva je v roce 2012 veřejnost seznamována s tím, co se projednává (vše je navíc promítáno projektorem) a nám známý obsah následného zasedání je (zatím bohužel pouze takto) zveřejňován na našich stránkách o zastupitelstvu.

V roce 2012 jsme se však přednostně věnovali tomu, aby se začaly budovat veřejně prospěšné stavby podle důležitosti a potřeb občanů. Zabývali jsme se důvody (a především jejich překonáváním), proč Pozořice, jako jedna z mála obcí, nevyužívá dotačních programů a co „brání“ obnově silnic a chodníků po výstavbě kanalizace. Skutečnost, že zastupitelům trvalo téměř půlroku obyčejné vytvoření, odhlasování a nakonec schválení pořadí důležitosti obnovy chodníků v obci, svědčí o nesnadnosti urychlení těchto staveb. Na akcích dobíhajících z předchozích let jsme se přesvědčili o tom, že v Pozořicích není zvládnuto provedení kvalitního, průhledného výběrového řízení s následným vysoutěžením nejlepší ceny, jasnými pravidly realizace, její kontroly a uplatněním případných reklamací. Oslovování stále stejných dodavatelů při zadávání zakázek, dodatečné upravování nabídkových cen, doplňování smluv o další dodatky k zakázkám či vyčíslení současně s vyúčtováním až po realizaci určitě nikoho z nás nepřesvědčilo o efektivním a řádném průběhu. Jako příklad si uveďme akci „Připoložení kabelů veřejného osvětlení“ na náměstí, která obecní kasu podle našich odhadů stála přes milión korun, přičemž zatím nikdo nedokázal skutečné náklady prokazatelně vyčíslit! Poukazováním a diskutováním o uvedených problémech v radě i na zastupitelstvu postupně více zastupitelů dochází k závěru, že je třeba tento patrně dlouho zaběhnutý systém změnit, což je jistě příznivé.

Další obrovský kus práce odvedli členové finančního výboru, kteří nejen detailně připravují zastupitelům podklady pro schvalování, ale vypracovali i řadu doporučení pro lepší hospodaření městyse. Bohužel, velkou část těchto doporučení nemělo zastupitelstvo zájem ani projednávat. O nehospodárném přístupu názorně svědčí nesprávně postavené a nevýhodné nájemní smlouvy na obecních nemovitostech a liknavý přístup k vymáhání vzniklých pohledávek ze strany obce, které jdou od minulých i současným nájemců do statisíců. Za větší úspěch lze naopak považovat schválení rozpočtu pro rok 2013 ještě před koncem roku 2012, čímž odpadla nutnost vytváření (každoročního) rozpočtového provizoria.

Závěrem lze říci, že se nám podařilo řadu dílčích věcí zrealizovat a máme z nich vzhledem k obtížím, které je provázely, radost. Nemáme pochyb, že pro mnoho lidí, nezajímajících se o problematiku hlouběji, není v ulicích vidět téměř nic nového. Ukazuje se, že jsou si toho vědomi další a další zastupitelé stěžující si na zdlouhavé a neúplné řešení jednotlivých problémů a hledající cestu patřičné změny...

Věříme, že v letošním roce se posuneme o kus dál a že v naší obci budou změny i vidět!

Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět