Z jednání PTJ – II. část

06.04.2013 11:01

Co (ne)očekáváme v tomto roce?

Řada občanů, zajímajících se o dění v obci ve zpravodaji či na obecním webu zachytila informace o tom, jaké akce se dávají „do pohybu“. Ti pozornější se nás dokonce ptají, proč má většina investic poputovat letos jen k základní škole? Není to tak úplně pravda a nejde ani o žádný záměr, jen souhra náhod a okolností! Proto tedy něco blíže k těmto akcím:

  1. Zateplení budovy školy a výměna zdroje tepla. Je první větší dotační akcí od vybudování DPS (nepočítáme-li kanalizaci, zajišťovanou Svazkem) a není počinem „zkušených zastupitelů“, ale samotného pana ředitele školy PhDr. Dudka. Právě on tento dotační titul objevil a zajistil i firmy, zabývající se těmito dotacemi a projekcí! Zastupitelům a především panu starostovi je nutno poděkovat, že nezaváhali a vše se administrativně zvládlo v termínu podat. Dotace nám byla vloni přidělena, a protože se jedná o 90% celkové ceny, byla by škoda o ni přijít. Podle plánu probíhá stavební řízení, po němž proběhne výběr dodavatele. Nenastanou-li komplikace, o prázdninách by se mělo začít...
  2. Izolace suterénních prostor školy. Bohužel, budova školy už něco pamatuje a spodní vody působí již delší dobu v šatnách i školní jídelně nemalé škody. Je tedy zcela logicky nutné, pokud se budova má zateplovat, provést současně i odizolování základů a odvést spodní vodu do kanalizace. Proto zastupitelé schválili souběžně i realizaci této akce a zpracovaný projekt byl předán ke stavebnímu řízení. Realizace je předpokládána souběžně se zateplením.
  3. Rekonstrukce sociálních zařízení školy. Kdo byl někdy ve škole na toaletě, odnesl si vždy „hluboký zážitek“. Kolikrát si již rodiče i personál stěžovali na nepříjemný zápach či nedobrý stav toalet, ale bylo jen konstatováno, že jsou vlastně nedávno předělávané a až bude čas, stačí jen provést několik drobných oprav... Tyto pohádky ovšem ve druhé polovině roku 2012 nezajímaly KHS, která pohrozila uzavřením provozu. Právě dokončená projektová dokumentace je důkazem toho, že tato rekonstrukce je nevyhnutelná co nejdříve, nejlépe současně s oběma předcházejícími akcemi.
  4. Chodník Holubická od DPS do Malých Lipek. Od dokončení výstavby kanalizace v roce 2010 proběhla v obci pouze rekonstrukce chodníků ve Velkých Lipkách. Ostatní komunikace buď nebyly (ba i doposud nejsou) administrativně připravené, nebo v jejich realizaci brání vždy nějaké důvody. V roce 2012 zastupitelé doslova donutili vedení radnice vytvořit seznam úseků chodníků, kde by to „snad“ šlo či kde je to už nutné. Ze seznamu byly posléze vyjmuty úseky bočních, málo frekventovaných ulic a každý zastupitel měl vytvořit pořadí důležitosti podle svého přesvědčení. Jelikož tento úkol někteří plnili mnoho týdnů, výsledek hlasování byl znám až na říjnovém zasedání :-). Zcela bezkonkurenčně zvítězil chodník na ulici Nová, ale ten má smysl budovat až současně s rekonstrukcí průtahu. Chodníky Na Městečku ve spodní části taktéž, horní část Městečka prý nemá cenu dělat dříve, než s rekonstrukcí centra (kdy to má být, si však nikdo netroufne odhadnout). Chodníku od DPS ke škole zase brání ve výstavbě očekávaná výstavba poldru v Panské zahradě... Toto už ale zastupitelé jako důvod neuznali a jelikož je k dispozici i projektová dokumentace a jsou vyřešeny i vlastnické vztahy, je cílem výstavbu tohoto chodníku letos zrealizovat.
  5. Areál před základní školou. Již před mnoha lety si rodiče i učitelé začali stěžovat na zvýšenou frekvenci automobilů před vchodem do ZŠ. Jízda aut až ke vchodovým dveřím školy však bývalým i současným představitelům obce nijak nevadila a stížnosti se míjely účinkem. S nadějí na vyřešení problému přišel v roce 2010 učitel a zastupitel Mgr. Aleš Tinka, který přihlásil školu ve spolupráci s MC Človíček do projektu Na zelenou – Bezpečná cesta do škol. Byl úspěšný a v rámci projektu tým odborníků nejen zpracoval zdarma odbornou studii řešení prostoru před školou, ale získali jsme i dotaci na zpomalovací retardéry. Ty byly umístěny v ulici U školy po dokončení povrchu vozovky. Nátlaky ze strany našeho sdružení i vedení školy na (alespoň postupné) zrealizování tohoto projektu však byly až do konce roku 2012 marné, i když se nám dařilo přesvědčit stále více zastupitelů. V říjnu 2012 dokonce vzniklo usnesení s úkolem pro starostu, v projektu pokračovat! Za pět měsíců se však nestalo nic s odůvodněním, že je třeba nejprve schválit pasport dopravního značení, a to pro celou obec. K němu se měla vyjádřit komise dopravní, projektant, Policie ČR, po té jej měla schválit rada (proběhlo v polovině února 2013), JmK a potvrdit PČR. Mezitím však pan starosta zadal vytvoření dalších studií prostoru u školy s cílem vytvořit před vchodem kolem hřiště točnu pro auta i autobusy, což mnohé zastupitele, učitele i rodiče značně pobouřilo. Je nám všem jasné, že pokud by se realizovala jen uzávěra cesty ke školnímu vchodu, dopravní situace by se ještě zkomplikovala. Zaparkovaná či zastavující vozidla v ulici U školy, jejich otáčení a obousměrná jízda by znamenalo jistý kolaps. Projekt ale počítá se dvěma parkovišti, avšak realizaci jednoho (mezi křižovatkou a hřištěm) údajně nepovolí tak lehce stavební úřad a druhé (za budovou tělocvičny) nemá smysl budovat dříve, než po dokončení izolací a odvodnění budovy. Co se bude zde tedy dít dál, nelze říci. V každém případě ale radnice i zde v tomto roce něco udělat bude muset.
  6. Dětské hřiště před školou. Ke konci roku 2012 jsme obdrželi nabídku na zapojení se do dalšího dotačního titulu, a to na obnovu dětských hřišť. Na prosincovém zasedání jsme oslovili zastupitelstvo o souhlas s tím, že bychom chtěli obnovit hřiště u školy a na Oulehlách. Po schválení bylo toto dáno za úkol novému místostarostovi, který zajistil výběrové řízení a posléze i výběr prvků ve spolupráci se žáky ZŠ. Jelikož všechny oslovené firmy shodně doporučovaly, aby se realizovalo jen jedno hřiště, nejlépe u školy (z důvodu vyšší šance získání dotace) a zastupitelé s tímto souhlasili, byla vybranou firmou takto zpracována studie a podána žádost o dotaci. V případě úspěchu proběhne tedy i tato akce.

Tímto však přehled akcí, plánovaných na tento rok nekončí. Do pohybu rozhoupali zastupitelé i další projekty v jiných částech městyse. Několik drobnějších akcí hodláme také uskutečnit s minimálními náklady ve spolupráci se spolky či přímo s občany. Ale o tom příště.

Pavel Topinka, radní městyse

—————

Zpět