Obec přátelská rodině

 

Co je „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ“?

 Jedná se o projekt, jehož cílem je podpořit v obcích zájem o rodiny s dětmi včetně seniorů. Způsoby této podpory jsou rozepsány podle druhů a měly by být pro ně inspirací. Splněním jednotlivých typů podpor rodinám se mohou zůčastnit soutěže o další neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu. 

 Pro lepší představu jsme pro vás jednotlivé body pro-rodinných podpor sepsali a můžete si při jejich pročítání zkusit sami odpovědět, kolik z tohoto bylo vytvořeno u nás v Pozořicích! 

A. ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO RODINY

A. 1 Typ a počet obecních (obcí zřizovaných) zařízení ve Vaší obci/městské části, poskytujících služby pro rodinu, včetně služeb péče o děti, a realizujících pro-rodinné aktivity (např. mateřské školy, základní školy, DDM, mateřská centra apod.). Uveďte podrobnosti o vytíženosti zařízení, poptávce po službách, nákladech obce spojených s provozem daného zařízení atd.

A. 2 Typ, počet a způsob podpory zařízení, která poskytují služby pro rodinu, pro-rodinné aktivity, volnočasové aktivity pro děti a mládež atd. a nejsou zřizovány obcí (mateřská a rodičovská centra, NNO, zájmová sdružení atd.), ze strany Vaší obce/městské části.

A. 3 Inovativní způsoby podpory a rozvoje služeb péče o děti (specializované MŠ a ZŠ, dětské koutky, mikrojesle a další způsoby péče o děti atd.) ve Vaší obci/městské části

A. 4 Způsob podpory a pomoci seniorům ve Vaší obci/městské části ve smyslu mezigeneračního soužití

A. 5 Způsob zajištění a frekvence dopravy do obchodů, na úřady, do pro-rodinných organizací apod. ve Vaší obci/městské části / nebo doprava do obce, kde se nachází obchody, úřady, pro-rodinné organizace apod. Uveďte "prorodinné" prvky systému.

A. 6 Počet obecních dětských hřišť, parků a dalších ploch sloužících pro děti a rodiny s dětmi ve Vaší obci/městské části. Uveďte podrobnosti o výměře, bezpečnosti, koncepci rozvoje atd.


B. PŘÍMÁ PODPORA RODIN

B. 1 Způsob přímé finanční podpory rodinám s dětmi (např. při narození dítěte, slevy na svoz komunálního odpadu atd.) ve Vaší obci/městské části

B. 2 Způsob podpory rodin v bytové oblasti (obecní byty pro mladé rodiny apod.) ve Vaší obci/městské části

B. 3 Slevy pro rodiny v obecních zařízeních (provozovaných obcí či ve vlastnictví obce, ale provozovaných jiným subjektem) ve Vaší obci/městské části (rodinné vstupné, zapojení do systému rodinných pasů, pokud jsou v kraji zavedeny atd.).


C. BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO RODINY

C. 1 Bezbariérová veřejná doprava přizpůsobená kočárkům – zda je zavedena ve Vaší obci/městské části / nebo do obce, kde se nachází obchody, úřady, pro-rodinné organizace apod., a v jakém rozsahu (uveďte podíl bezbariérových dopravních prostředků).

C. 2 Bezbariérové přístupy na úřady, do obecních zařízení apod. – zda existují ve Vaší obci/městské části

C. 3 Bezpečné a bezbariérové přechody (např. příčné prahy, světelné výstražné systémy atd.) – jak je zajištěna jejich bezpečnost ve Vaší obci/městské části

C. 4 Další infrastruktura přátelská rodině ve Vaší obci/městské části

C. 5 Druhy opatření proti negativním vlivům na děti a mládež (ochrana dětí před alkoholem, drogami, tabákovými výrobky, pornografií apod.) zavedených ve Vaší obci/městské části (koncepce, zapojení obecní policie, kontroly atd.
 

D. PRO-RODINNÁ OSVĚTA

D. 1 Způsob poskytování informací o pro-rodinných aktivitách a opatřeních ve Vaší obci/městské části (místní zpravodaj, rozhlas či televize, internet atd.).

D. 2 Etická výchova na školách zřizovaných Vaší obcí/městskou částí – zda je vyučována a na kterých školách

D. 3 Kurzy přípravy na manželství a na podporu a zvyšování rodičovských kompetence– zda, kým a v jakém rozsahu jsou ve Vaší obci/městské části pořádány.

D. 4 Vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené– zda, kým a v jakém rozsahu je ve Vaší obci/městské části realizováno.

D. 5 Způsob podpory prevence domácího násilí (informace, besedy, poskytování služeb ze strany vyškolené sociální pracovnice, podpora zařízení poskytujících pomoc obětem domácího násilí apod.) ze strany Vaší obce/městské části


E. OSTATNÍ

E. 1 Typy pro-rodinných akcí pořádaných Vaší obcí/městskou části, příp. frekvence pořádání (oslavy významných dnů – Dne matek, Dne rodin, Dne seniorů, zapojení do Národního týdne manželství, společenské události pro rodiče a děti, prázdninové pobyty, apod.)

E. 2 Dotační titul podporující pro-rodinné organizace – zda ve Vaší obci/městské části existuje a jak je obsahově vymezen

E. 3 Setkávání představitelů Vaší obce/městské části s rodiči nebo jejich zástupci – zda jsou pořádána a jak často (pravidelná setkávání představitelů obce s občany k tématu rodinné politiky, použití principu komunitního plánování v oblasti podpory rodiny atd.

E. 4 Další inovativní opatření na podporu rodiny ve Vaší obci/městské části

E. 5 Způsob nastavení a rozvoje spolupráce představitelů obce s nestátními neziskovými organizacemi zaměřujícími se na podporu rodiny


F. INSTITUCIONÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A KONCEPČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINNÉ POLITIKY

F. 1 Způsob použití principu komunitního plánování v oblasti podpory rodiny ve Vaší obci/městské části, zahrnutí služeb pro rodinu do plánu sociálních služeb apod.

F. 2 Usnesení zastupitelstva o podpoře rodiny – zda ve Vaší obci/městské části existuje (obsah usnesení, závazky atd.).

F. 3 Výbor pro rodinu / Komise pro rodinu / Komise či Výbor mající slovo „rodina“ v názvu – zda je ve Vaší obci/městské části zřízen/a

F. 4 Způsob personálního zajištění rodinné politiky ve Vaší obci/městské části

F. 5 Koncepce podpory rodin s dětmi nebo Akční plán na podporu rodin s dětmi na místní úrovni – zda ve Vaší obci/městské části existuje

F. 6 Způsob zmapování potřeb rodin ve Vaší obci/městské části