Před školou

13.03.2013 17:15

Městys Pozořice podal žádost o dotaci na dětské hřiště před školou v této podobě:

Děkujeme panu místostarostovi za vyřízení a doufáme... :-)

 

 

K PROBLEMATICE DOPRAVNÍ SITUACE A BEZPEČNOSTI DĚTÍ U ZŠ POZOŘICE

 

 

Dne 23. října 2012 byla na veřejném zasedání zastupitelům přednesena koncepce úpravy prostoru před budovou ZŠ, jejíž rekonstrukci jste si na našich webových stránkách mohli prohlédnout. Poněvadž většina zastupitelů s tímto návrhem nesouhlasila, bylo odhlasováno usnesení č. 86/5/12 v tomto znění: zastupitelstvo městyse souhlasí s pokračováním zabezpečení provozu u ZŠ dle studie „Na zelenou“ uzavřením prostoru před školou pro automobily, zákazem stání v ulici U Školy po točnu autobusů a přesunutím parkování pro zaměstnance za budovu jídelny školy.“

Na následném zasedání školské rady zástupci obce vyjádřili nesouhlas s tímto usnesením a podali informaci, že budou objednány a předloženy další varianty řešení. V Zápisu ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Pozořice ze dne 31.10.2012 je uveden v bodu 4. závěr celé diskuze: „Školská rada žádá vedení městyse Pozořice o dořešení situace v otázkách parkování v bezprostřední blízkosti školy a průjezdnosti okruhu před školou v co nejkratší možné době, a to s ohledem především na bezpečnost dětí.“

Přesto, na v pořadí dalším veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 13. prosince 2012 v bodu programu „Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstev“ vedení obce k plnění tohoto usnesení nepodalo žádnou informaci a o této věci mlčelo.

Na stejném zasedání bylo schváleno taktéž usnesení č. 105/6/12:Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotace na akce:

- poldr Panská zahrada, poldr Loučky a poldr Kněží hora

- centrum městyse Pozořice

- dětská hřiště

- chodníky (ulice Holubická, ulice Nová, ulice Úvoz, ulice Úvoz – Hostěnická)

- sběrné středisko odpadů.“

Na konci tohoto zasedání uskutečnilo zastupitelstvo v odhlasovaném samostatném bodu programu jednání výměnu místostarosty městyse.

Podle informací nového vedení se dále postupuje podle usnesení č. 86/5/12 ze dne 23. října 2012 a tedy podle projektu „Na zelenou, bezpečné cesty do škol“, na nějž získala naše obec určité finanční prostředky. V současné době je požádáno na příslušných úřadech o dopravní značky a po jejich schválení se musí vyjádřit Stavební úřad městyse Pozořice. V případě kladného vyřízení bude provedena jejich rychlá instalace.

Dále se během ledna shromažďují návrhy firem na herní prvky do zeleného prostoru před budovou školy primárně pro věkovou kategorii školních dětí, s některými vhodnými i pro děti předškolní. Z návrhů bude vybírat rada městyse pravděpodobně dne 22. ledna 2013 jeden, na nějž bude podána žádost o dotaci. Zastupitelé v současné době hlasují moderním komunikačním prostředkem Doodle o tom, zda trvají v rámci dotace na několika prvcích i na lokalitu Oulehla nebo jen u školy. Drobení dotačních peněz na více lokalit je legislativně problematické a úspěch na získání dotace se tím značně snižuje. Věřím, že i z toho důvodu se většina zastupitelů zatím vyjadřuje rozumě :)

Lokalita u školy byla vybrána z důvodu vysoké koncentrace dětí během celého dne, a tudíž doložení využitelnosti nutné pro získání dotace nebude nijak problematické, jakoby se mohlo stát u jiných lokalit.

 

Děkujeme všem diskutujícím a hlasujícím v anketě, Váš názor je pro nás důležitý. Výsledek ankety je, myslím, naprosto jednoznačný (83% proti) a pro nás zavazující.

mj*;;) batting eyelashes

—————

Zpět