VÝTAH Z VYJÁDŘENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE,
Odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY SÚ V POZOŘICÍCH

 

…. Na jednání, které proběhlo dne 28.01.2014 na Městském úřadě Šlapanice, zástupci obcí Šlapanice, Mokrá-Horákov, Sivice a Pozořice mimo jiné také podrobně komentovali důvody jejich aktivity směřující k vydělení obcí Mokrá-Horákov a Sivice z působnosti Stavebního úřadu Pozořice. Tyto důvody spočívají v personálních problémech stavebního úřadu v Pozořicích a v této souvislosti se všichni zúčastnění shodli na tom, že celá věc má ve skutečnosti základ pracovněprávního charakteru. Konkrétně byla vedoucí Stavebního úřadu Pozořice obviňována z nevhodného chování vůči svým klientům ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a z poškozování dobrého jména územně samosprávného celku ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za těchto okolností si Vás KrÚ JMK OÚPSŘ dovoluje upozornit, že celá věc spadá do pracovněprávní roviny, přičemž podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), její řešení je v kompetenci tajemníka obecního úřadu obce Pozořice (§ 110 odst. 4 písm. d) zákona o obcích), resp. starosty obce Pozořice (§ 110 odst. 3 zákona o obcích).

Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru

 


Změny na SÚ Pozořice

3.12.2013
 
V České televizi jsme mohli nedávno shlédnout další z řady reportáží o nechvalně známém stavebním úřadě v Pozořicích. To, že starosta dál komicky trvá na svém a navíc trvdí, že nezná ani časový horizont ani rozsah změn, který je ale už dávno jasný podle schválených usnesení jednotlivých rad a zastupitelstev obcí Šlapanice, Mokrá-Horákov a Sivice a teď navíc i vyvěšením uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti mezi těmito obcemi na Úřední desce města Šlapanice (www.slapanice.cz/uredni-deska/uredni-deska), mě už ani moc nepřekvapuje. Co ale ano, je absolutní nečinnost pozořické rady, začínám se obávát, k čemu ji vlastně máme? Schválení změny organizačního schématu je plně v jejích kompetencích, jmenování a odvolávání vedoucích oddělení také:
 
§102 (2) Radě obce je vyhrazeno
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem
 
Jelikož městys tajemníka nemá, je tato kompetence přenesena plně na starostu obce. Začínám mít dojem, že se pán starosta vůbec neřídí ustanovením zákona o obcích o dobrých hospodářích:
§38 (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví. 
 
Od 1.1.2014 připadne příspěvek na přenesenou působnost za obyvatele Mokré-Horákova a Sivic (cca 700 tis. Kč) Šlapanicím, u nás ale stále budou zaměstnány tři referentky, žádná výpovědní lhůta, která ze zákona trvá 2 měsíce neběží. A jestliže budou zaměstnány, budou muset být také zaplaceny! Z čeho tedy? Z odměn radních a výplaty starosty??? Anebo opět chyby úřednic stavebního úřadu kvůli nečinnosti rady městyse zaplatí občané Pozořic? 
 
Martina Jančová
 

Další pořad o našem SÚ s názvem "Změny na stavební úřadě v Pozořicích" odvysílala ČT 20.11.2013. Zde naleznete záznam vysílání: www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381991120-udalosti-v-regionech/

 

V neděli 22.9.2013 v 11.20 hod na programu ČT2 byla odvysílána reportáž "SCHVÁLNOSTI POZOŘICKÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU" : www.ceskatelevize.cz/porady/10363268581-ochrance/313281381960009/

 

Kvůli šikaně míří obce z Pozořicka pod Šlapanice

 brno.5plus2.cz/34041/kvuli-sikane-miri-obce-z-pozoricka-pod-lapanice 

 

Úřednice i hosty budou v Pozořicích sledovat kamery

https://brno.5plus2.cz/34045/rednice-i-hosty-budou-v-pozoricich-sledovat-kamery

 

Komentáře občanů k do očí bijící podpoře úřednic SÚ Pozořice starostou městyse

https://www.velatice.cz/aktuality/4-novinky/96-monost-pevedeni-agendy-stavebniho-uadu-pod-msto-lapanice.html

 

Pro obec Velatice nemá stavební úřad ve Šlapanicích již kapacitu

https://www.velatice.cz/aktuality/4-novinky/105-stavebni-uad-zstava-v-pozoicich.html  Z výpisu z usnesení z 65. zasedání rady městyse Pozořice konaného dne 31.7.2013 jednoznačně vyplývá, že rada starostovi doporučuje odvolat vedoucí stavebního úřadu v Pozořicích. Doufejme, že pan starosta toto doporučení vyslyší a úkon brzy vykoná. MJ

Celé znění výpisu z usnesení: https://www.pozorice.cz/files//vypiszusneseniradyc.65.zedne31.7.2013.pdf

Doposud však z těchto návrhů a úkolů rady pan starosta nesplnil ani jeden!!!


Problémový stavební úřad v Pozořicích opět zmíněn v televizním zpravodajství (Události v regionech 31.7.2013, min 2.30)

www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/313281381950731-udalosti-v-regionech-plus/


24.7.2013

V pořadí třetí obec ze správního obvodu SÚ Pozořice spustila internetovou anketu na svých oficiálních webových stránkách ke zjištění názoru občanů na plánovaný přechod pod stavební oddělení Městského úřadu Šlapanice. Výsledek se dozvíte zde


23.7.2013

Jak jsme již informovali, ze správního obvodu SÚ Pozořice se chystá odejít téměř 4000 obyvatel (cca 2900 Mokrá-Horákov a cca 1000 Sivice). Nynější počet obyvatel v celém obvodu je cca 10000. Jedná se tedy téměř o polovinu odcházejících !!!

Podlé mého názoru je to ostuda pro Pozořice, je to důsledek zavírání očí před vážnými problémy a důsledek jejich zlehčování starostou Městyse Pozořice a potažmo i radou obce, pro kterou musely problémy s SÚ dojít až do tohoto neutěšeného stavu, aby o tom vůbec byla ochotna jednat.

V soukromém sektoru, v řeči firemní, by to znamenalo odchod poloviny nespokojených "zákazníků" či "klientů", chcete-li. Pro mnohé podniky by to bylo likvidační. V tomto sektoru by jako první zodpovědný za takovou situaci byl odvolán a propuštěn vedoucí úseku, který neodvedl dobře svoji práci, za niž byl placen. Jak vyplývá z právní úpravy "Základní pracovní povinnosti vedoucího zaměstnance" (viz níže) i ve státní správě má vedoucí zaměstnanec povinnost řídit a kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců, což vedoucí SÚ Pozořice na posledním veřejném zasedání zastupitelstva potvrdila, že tak činí, poněvadž je za chod SÚ zodpovědná. JE TEDY PLNĚ ZODPOVĚDNÁ ZA SOUČASNÝ STAV.

Dále je její povinností podle právní úpravy "zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele." Finanční příspěvek obcím na státní správu považuji za majetek obce a toto ustanovení je podle mě porušováno, poněvadž tento finanční obnos Pozořicím značně poklesne!

Doufám, že vedení obce si je těchto skutečností vědomé a věřím v její ROZUMNÉ A NEODKLADNÉ rozhodnutí.

MJ


23.7.2013

Mohlo by Vás zajímat

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

Právní úprava a její změny

Vedoucí zaměstnanci mají v pracovněprávních vztazích, zejména v pracovním poměru, důležitější postavení a odpovědnost, ale také vyšší mzdu. Proto jim zákoník práce ukládá vedle základních pracovních povinností zaměstnanců a zvýšených pracovních povinností zaměstnanců také další povinnosti, které řadoví zaměstnanci nemají (Základní pracovní povinnosti zaměstnance a Zvýšené pracovní povinnosti zaměstnance).

Rovněž základní pracovní povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou stanoveny demonstrativním výčtem. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zejména

1. řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky,
2. v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci a dbát, aby výroba odpovídala podle hospodářských a technických možností požadavkům technickoekonomického rozvoje,
3. vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
4. zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových (platových) předpisů, popř. podle vnitřních mzdových (platových) předpisů nebo pracovních smluv, a diferencovat mzdu zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce,
5. vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb,
6. zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností,
7. zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.
• 

§ 32 odst. 3 až 6, § 35 odst. 1 písm. a), § 73, 74 a 75 zákoníku práce.

 

ZVÝŠENÉ PRACOVNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

Zákoník práce stanovil s účinností od 29. 5. 1992 zvýšené pracovní povinnosti zaměstnanců. Tyto povinnosti byly později doplňovány dalšími zákony.

Uvedené povinnosti se týkají jen zaměstnanců vyjmenovaných zaměstnavatelů. Zaměstnanci v orgánech státní správy, zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení do obecního úřadu, městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části hlavního města Prahy, s výjimkou zaměstnanců, kteří jsou úředníky územních samosprávných celků, zaměstnanci zařazení v obecní policii, zaměstnanci v soudech a státních zastupitelstvích, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky, zaměstnanci ozbrojených sil, zaměstnanci v Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, Probační a mediační službě, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu, Kanceláři veřejného ochránce práv, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřadu vlády, Nejvyšším kontrolním úřadu, zaměstnanci České národní banky, státních fondů, zaměstnanci v chráněných krajinných oblastech a národních parcích jsou povinni:

1. jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,
3. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni nebo na základě právních předpisů a kolektivních smluv,
4. zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

 

Zaměstnanci, kteří pracují u vyjmenovaných zaměstnavatelů mají dále stanoveny povinnosti týkající se omezení v účasti v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, a týkající se výkonu podnikatelské činnosti (Výkon jiné výdělečné činnosti). Nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

Zaměstnanci, kteří pracují u vyjmenovaných zaměstnavatelů mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni. Omezení uvedená v předchozí větě se nevztahují na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku. Podnikání je vymezeno obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem. Rozumí se jím soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Zdroj: https://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=154&typ=r&refresh=yes&levelid=pr_387.htm 

 


16.7.2013

Pozořický stavební úřad dnes opět v televizi (7. min): https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381990716-udalosti-v-regionech/

 

"Spokojenost" okolních obcí s pozořických "bezproblémovým" stavebním úřadem

Po obci Mokrá-Horákov, která má schválenu veřejnoprávní smlouvu ohledně výkonu působnosti stavebního úřadu s Městem Šlapanice a odchází ze správního obvodu pozořického stavebního úřadu (viz níže), o totéž usiluje sousední obec Sivice, která na svých oficiálních webových stránkách obce vyvěsila anketu pro své občany s dotazem, zdali souhlasí s přechodem pod město Šlapanice.

Výsledek ankety a přijaté usnesení:

 

Anketa o výkonu působnosti stavebního úřadu  
Vážení občané, děkujeme za váš názor vyjádřený v anketě o převedení agendy stavebního úřadu pod městský úřad Šlapanice se sídlem v Brně, Opuštěná 2. Do pondělí 29. července 2013 (16:15 hod.) hlasovalo celkem 306 občanů.
PRO se vyslovilo 245 hlasů (80 %), PROTI 61 hlasů (20%).  S přihlédnutím k výsledku ankety schválilo Zastupitelstvo obce Sivice dne 29.7.2013 uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti stavebního úřadu s Městem Šlapanice, a to s účinností od 1.1.2014.

Zdroj: www.sivice.cz

 

 

Milí příznivci,

na posledním veřejném zasedání pozořického zastupitelstva starosta městyse oznámil, že na zasedání Mikroregionu Roketnice starostové okolních obcí požadují po vedení obce Pozořice řešení nepříznivé situace na stavebním úřadě - zápis zde: Mikroregion 05_2013.doc (36864) . Poté, co místostarosta Petr Filip navrhl zařadit do jednání jako samostatný bod SÚ Pozořice, i vzhledem k přítomným poškozeným stavebníkům, zastupitel RNDr. Aleš Mikula podal protinávrh, aby se takový bod do jednání zastupitelstva nevkládal a bohužel nadpoloviční většina neochotných pozořických zastupitelů tento vážný problém řešit, jej odsouhlasila. Přesto občané z řad veřejnosti trpělivě vyčkali na diskuzi a nastínili nám své nemalé problémy s postupem práce a nevybíravým chováním úřednic pozořického SÚ. Starosta městyse oznámil, že jako jediné řešení této situace zajistí instalaci kamer do kanceláře SÚ a krátkou archivaci záznamů v úřední dny, ovšem s tím, že tyto záznamy může ze zákona shlédnout jen on a druhým řešením bude zavedení dotazníku na práci a jednání úřednic a schránky, do které je budou moci odevzdávat. Víc nic.

Ani jedno z těchto dvou opatření není dosud zavedeno.

Obci Mokré-Horákov, která má s naším SÚ nemalé problémy, došla trpělivost a uzavřela od 1.10.2013 veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti stavebního úřadu mezi Městem Šlapanice a Obcí Mokrá-Horákov (celé znění zápisu z usnesení 17. veřejného zastupitelstva dostupné z: https://www.mokra-horakov.cz/usneseni-zastupitelstva/ds-1928/p1=3128)

Počet obyvatel této obce tvoří téměř třetinu správního obvodu pozořického SÚ, následkem toho klesne Pozořicím výrazně příspěvěk na státní správu a úřednicím značně poklesne množství práce. Podle mého názoru, by bylo naprosto nehorázné nechat tento úřad beze změn a doplácet jeho náklady z obecního rozpočtu, tedy z daní nás všech daňových poplatníků. Občanům Mokré-Horákov upřímě gratuluji, tiše závidím a doufám, že takovýto výrazný krok konečně probudí pozořickou radu a ta začne konat.

MJ

Víte, že:

  • nahlížení do spisu, Vám musí být umožněno kdykoliv v pracovní době SÚ
  • spis nesmí opustit úřad
  • můžete si vytvářet zadarmo kopie svým digitálním fotoaparátem?

Nenechte se odbýt slovy, že ta a ta úřednice, která spis vyřizuje není přítomna, nenechte se odbýt vysvětlením, že spis není přítomen nebo se ztratil a nebojte se pořizovat si kopie, je to VÁŠ spis, trvejte si na svých právech!

To vyplývá z obecných zásad činnosti správních orgánů uvedených v § 4 odst. 1 a 4 SŘ:

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.
(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

Více na https://www.eps.cz/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/6-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-nahlizeni-do-spisu

 

A jaké jsou typické nešvary úřadů ve veřejné správě se dočtete zde: https://www.eps.cz/poradna/kategorie/korupce-a-jednani-uredniku/rada/jake-jsou-typicke-nezakonne-uredni-postupy

 

Zprávy z tisku:

https://brno.5plus2.cz/14545/kritizovane-pozoricke-urednice-by-mely-hlidat-kamery

https://brno.5plus2.cz/13314/pozoricka-anketa-zruste-urad-sikanuje

 

https://tn.nova.cz/zpravy/domaci/konec-neprijemnych-uredniku-pokud-nebude-zdvorily-a-slusny-porusi-zakon.html 

.... UŽ ABY TO BYLO  *:-S worriedmj

Problematika SÚ v Pozořicích I.

Vážení občané,

na posledním veřejném zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice bylo na základě podnětů několika nespokojených stavebníků přijato usnesení č. 33/2/13 – zastupitelstvo městyse bere na vědomí stížnost manž. M a M k projednání práce Stavebního úřadu Pozořice a ukládá starostovi svolat poradu zastupitelů  za účasti pracovníků stavebního úřadu v termínu nejpozději do 30.6.2013.

Vzhledem k dlouhodobé problematice SÚ v Pozořicích si myslíme, že je nejvyšší čas jej řešit. Personální otázky jsou pouze v kompetenci starosty městyse, u kterého bohužel chybí vůle je vyřešit. Chápeme obavy občanů podávat písemné stížnosti, protože tyto končí v rukou pracovnic SÚ a ty je řeší způsobem sobě vlastním. Starostu Pozořic nepřesvědčily ani pokuty udělené obci za pochybení vedoucí SÚ Pozořice, zaplacené z peněz nás, daňových poplatníků, ani 14 stížností vedených u Veřejného ochránce práv, ani podaná trestní oznámení.

Zastupitelstvo má pravomoc SÚ v Pozořicích zrušit. Vzhledem k velké nespokojenosti občanů naší obce i okolních, které pod pozořický SÚ spadají, uvažujeme i o této možnosti. Zajímá nás však Váš názor na takovéto řešení a vzhledem ke krátkému času do plánované porady zastupitelů k této problematice, jsme se rozhodli uskutečnit elektronickou anketu, kde můžete zcela anonymně vyjádřit svůj názor.

Po zrušení SÚ Pozořice by byl celý správní obvod převeden s největší pravděpodobností pod úřad ve Šlapanicích. Dovolíme si stručně shrnout výhody a nevýhody tohoto řešení:

Nevýhody SÚ v Pozořicích
FINANČNÍ A PROSTOROVÁ ZÁTĚŽ obce: nulová či minimální výdělečnost SÚ, nedostatek prostoru pro rozšíření archivu

Nedostatečná odbornost úřadu: absence vysokoškolského vzdělání u vedoucí SÚ

Nedodržování Etického kodexu úředníka: zejména článku 3 Profesionalita bodu 3 “ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.“

Délka vyřízení povolení: nedodržování zákonem stanovených lhůt


Výhody SÚ v Pozořicích
Místo podání žádosti v místě bydliště a jeho okolí.

 

 Anketa byla dne 11.srpna 2013 uzavřena s výsledkem: 464 lidem nevadí zrušení SÚ v Pozřicích a dojíždění do Brna, 114 lidem vadí totéž, a 6 lidem je to jedno.

Děkujeme za hlasování, a pokud nám chcete sdělit podrobnější názor nebo informaci, můžete využít diskusního okénka, taktéž s možností zachování anonymity nebo napište na uvedenou emailovou adresu.


Malá ukázka toho, jak podle KrÚ pozořický stavební úřad "správně" funguje:

...celé znění přístupné z: https://www.pozorice.cz/files//vv-novost.rdk.u.sivicemanz.maruskovi.pdf